Том 1, Брой 1/2014г.

Корица

Съдържание:

 Редакционна

Добринка Чанкова – Кой все още се страхува от възстановителното правосъдие в България?

Давид Сукалински – Задържането по Закона за Министерството на вътрешните работи

Ивайло Василев – Процедура по налагане на предохранителни мерки според законодателствата на Република Италия и Република България във връзка с установяване и отнемане на незаконно придобити имущества

Десислава Петрова – Някои аспекти от историческото развитие на наказателнопроцесуалното доказване

Ралица Войнова – Основни положения на процедурата по трансфер на наказателни производства според българския Наказателно-процесуален кодекс

Станислава Андонова – Международноправна уредба на съвместните екипи за разследване

Владимира Стоименова и Мартин Николов – Доживотен затвор без замяна. Наказателноправни аспекти и социална значимост

Десислава Анзова – Нов подход спрямо непълнолетните правонарушители в България

Информация за проект