Етични стандарти

Списание  „Право, Политика  Администрация“ редактира, рецензира и публикува научни статии напълно безплатно, съблюдавайки правилата за борба с плагиатството. Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието на статиите си.

Списанието одобрява и се ръководи от принципите на COPE /Комитет по публикационна етика/.

Списанието използва Creative Commons License Attribution – NoDerives 4.0 International CC-BY-ND 4.0. За допълнителна информация относно CC-BY-ND 4.0 авторите могат да посетят сайта  https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.

Пълните текстове на статиите са изцяло достъпни за читателите. Списанието е със свободен  и отворен  достъп, което означава, че цялото съдържание е напълно безплатно за читатели или за институции. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват или да използват материалите за други законни цели, без да се иска предварително разрешение от издателя или автора, при единственото условие – да бъдат цитирани. Изискването е в съответствие с дефиницията на Инициативата  от Будапеща за свободен достъп до научните материали в Интернет – ВOAI.

Списанието се ангажира с изисквания за високи етични стандарти.

Редакторите имат следните отговорности:

 • потвърждават получаването на представените ръкописи на авторите в рамките на една седмица,
 • осигуряват ефективно насочване и рецензиране на предложените ръкописи,
 • поемат ангажимент да публикуват само материали, препоръчани за публикуване от рецензентите с висока оценка.
 • не могат да използват текстове или данни от представените ръкописи за собствени цели преди ръкописите да бъдат публикувани.
 • реагират веднага, ако възникват някакви етични проблеми, засягащи подадените или вече публикувани ръкописни.

Авторите имат следните отговорности:

 • гарантират, че предлагат оригинални ръкописи, отговарящи на високи научни стандарти;
 • спазват стриктно инструкциите за авторите, публикувани на интернет страницата на списанието;
 • не трябва да представят ръкописи, които вече са публикувани някъде.

Рецензентите имат следните отговорности:

 • отнасят се поверително към ръкописите;.
 • не могат да използват части или данни от текстовете, които рецензират, преди текстовете като цяло да са публикувани.
 • незабавно уведомяват редколегията за евентуални прилики между рецензираните ръкописи с други публикувани вече материали

В случай на каквито и да било етични съмнения, не се колебайте да се свържете с главния редактор на списанието – доц. д-р Валентина Александрова, lpajornal@swu.bg