Том 1, Брой 2/2014г.

Корица 2

Съдържание:

Редакционна

Габриела Белова – Някои проблеми, свързани с Арабската харта за правата на човека

Георги Бойчев – Политика, право, промяна, но към нова цивилизация

Валентина Александрова – Изменения и допълнения на Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещи отклонението от данъчно облагане

Николай Попов – Екологизмът: идеологията на промяната

Димитър Тюлеков – България и Република Македония между правото, политиката и неотложните промени

Маргарита Чешмеджиева – Конституционни основи на института на предложенията, сигналите и жалбите

Георги Михайлов – Регулаторната оценка като средство за политическа неутралност на правото

Ивайло Василев – Корпоративна престъпност и организирана престъпност – съпоставителен анализ. Имуществени санкции. Предпоставки за имуществено разследване

Боян Георгиев – Служебна проверка на изискванията за законосъобразност на административните актове

Рецензия на книга

Информация за научна сесия

Информация за студентска научна сесия