Том 1, Брой 4/2014г.

Корица Брой32014

Съдържание:

Редакционна

Ружена Кондева-Елчинова – Престъпления против горското стопанство.Някои особености на процесуалната дейност, свързана с веществените доказателства

Младен Младенов – Съвременен поглед върху една съществена част от данъчната политика – данъчно-осигурителния процес

Галина Николова Иванова – Държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията при множество сделки с недвижими имоти

Гергана Андонова – Наказателноправна защита срещу корупцията съгласно Наказателния кодекс на Република България

Елина Попова – Към по-ефективното обезщетяване на лицата, понесли вреди вследствие на нарушаване на антитръстовото законодателство в ЕС

Десислава Петрова – По някои въпроси на експертизата в съдебната фаза на наказателния процес – практически аспекти

Десислава Анзова – Рискови криминогенни фактори при непълнолетните правонарушители – класификация и взаимодействие

Рецензия на книга