Том 2, Брой 1/2015г.

Корица Брой32014

Съдържание:

Редакционна

Георги Пенчев – Правна защита на въздуха от замърсяване в Република България: актуални проблеми

Гульмира Базарова – Международно-правовая регламентация вопросов социально-экономической политики в странах Содружества Независимых Государств

Елена Ставрова – Банковият надзор – новите приоритети и необходимите промени

Валентина Александрова и Христина Йорданова – За правото на добра администрация

Здравка Кръстева – Претърсване и изземване в помещения, ползвани от адвокати, съгласно Европейската конвенция за правата на човека

Станислава Андонова- Съвместните екипи за разследване и подкрепата на Евроюст

Десислава Анзова- Възстановителното правосъдие – нужната реформа

Юсуф Юсуф – Концепция за създаване на английска версия на сайт за електронното списание ”Право, политика, администрация”

Рецензия на книга