Том 4, Брой 1/2017г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Редакционна

Олег Николаевич Емец -СПЕЦИФИКА ФИКСАЦИИ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ НРАВСТВЕННОСТИ

Михаела Клечерова – ЗНАЧЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПЛАНИРАНЕТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЪС СТРУКТУРИТЕ НА МВР ЗА РАЗКРИВАНЕТО И РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОРГАНИЗИРАНИ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ

Силвия Милушева – РАЗВИТИЕ НА НОВИТЕ СПОСОБИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

Информация за книга