Том 6, Брой 2/2019г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Редакционна………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1.

Солунка Попова – ОТМЕТНИНАТА ПО ЧЛ.308 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ЕДНОСТРАННОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.89, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА – КРАТЪК СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА ОСНОВАТА НА ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ ПРАВА………………………………………………………………………………………………………………..2.

Гергана Гозанска – СЪВЕЩАТЕЛНОТО МНЕНИЕ ОТ 8 МАРТ 1932 Г. НА ПОСТОЯННИЯ СЪД ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОСЪДИЕ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕ НА СПОГОДБАТА МОЛЛОВ-КАФАНДАРИС………………………………………………………………………………….…7.

Албена Иванова – КОНТРОЛЪТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ…………….…..…17.

Галина Иванова – ЗА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА И СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ…….…………………………………………………………………………25.

Реч на Посланика на Мароко в България г-жа Закиа Ел Мидауи……………………………………………………………………………..……….…46.

Студентски есета………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………47.

Студентско стихотворение……………………………………………………………………………………………………………………….………………51.

Среща – дискусия в Катедра „Национална сигурност и Публична администрация”…………………………………………………………………..52.

Посещение на делегация на Правно-историческия факултет в Солун…………………………………………………………………………..………53.