Том 6, Брой 4/2019г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Редакционна………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Anton Girginov – INTERNATIONAL TRANSFER OF PRISONERS (SENTENCED PERSONS) UNDER THE LAW OF SOMALIA……….… 2

Добринка Чанкова – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ И АКАДЕМИЧНИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Таня Йосифова – ПРОТИВОПОСТАВИМОСТ НА ДОГОВОРИТЕ С ПРЕДМЕТ ВЕЩНИ ПРАВА……………………………………….….. 23

Joanna Siekiera – SOUTH PACIFIC REGIONALISM AS A DRIVER OF ENVIRONMENTAL POLICY – LEGAL APPROACH………….…… 29

Илко Дренков – ПРИНОСЪТ НА ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРАВНО – ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ…………………………………………………………………………………………………………….. 39

Антония Аговска – ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР ВЪВ ФРЕНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – СТРАНИ, ФОРМА И НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ /СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ/………………………………………………………………………………………………. 56

Миряна Илчева – ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗМЕРЕНИЕТО НА ПОЛА КАТО ЧАСТ ОТ НОВИЯ НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН ПОДХОД СПРЯМО ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

Горан Горанов – СЪДЕБНОТО НОРМОТВОРЧЕСТВО……………………………………………………………………………………….….. 76

Рецензия на книга…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 87

Информация за проект…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

Информация за събитие……………………………………………………………………………………………………………………………….. 92