Том 7, Брой 3-4/2020г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Katarzyna Ciućkowska  – DEPRIVATION OF REAL ESTATE PROPERTY AFTER WORLD WAR II AND ITS CONTEMPORARY REPERCUSSIONS IN POLAND ON EXAMPLE OF ‘LATE REPATRIATES

стр.1

Edyta Tkaczyk  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША ОТ 2 АПРИЛ 1997 г.

стр.9

Olha Rozghon, Maria Baideldinova- БИЗНЕС-ИНКУБАТОР КАК СУБЪЕКТ, КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ СТАРТАПАМ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ)

стр.21

Марио Томов – ПРЕСТЪПНО ВЪВЛИЧАНЕ НА ДЕЦА В ПОРНОГРАФИЯ ПО БЪЛГАРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

стр.39

Венцислав Трендафилов –  ДОМИЦИЛИЯТ КАТО ПРИВЪРЗВАЩ ФАКТОР В АНГЛОСАКСОНСКОТО ПРАВО И ПРИЛОЖИМОСТТА МУ В МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО

стр.52

Петър Кичашки ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ЕВГЕНИКАТА В САЩ

стр.59

Петър Балджиев – ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА БЮДЖЕТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТАТИВНИ МЕРКИ

стр.69

Десимира Юрукова –  ОТРГАНИЧЕНИЯ НА ПРИРАЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 92 И ЧЛ. 93 ОТ ЗС

стр.78

Коста Влъчков – СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

стр.93