Том 8, Брой 1/2021г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Добринка Чанкова – НЯКОИ  АКТУАЛНИ  ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С  НАЛАГАНЕТО И  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ  НАКАЗАНИЯ

стр. 1

Юлиана Матеева – ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПРИВИДНО ОБЩИЯ СУБЕКТ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН ОТ 1951 г.

стр.10

Надежда Кръстева – НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАКАЗАНИЕТО „ПРОБАЦИЯ“

стр. 29

Гергана Андонова – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – ЗА ПО-СПРАВЕДЛИВ НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН ПОДХОД КЪМ НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ .

стр. 41

Ралица Войнова –  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ТРАНСГРАНИЧНИЯ ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ .

стр. 48