Том 3, Брой 2/2016г.

Корица том3 Брой2 2016

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Anton Girginov – HIERARCHY OF LEGAL INSTRUMENTS ON INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION

Валентина Александрова – ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ — ОСОБЕНИ ХИПОТЕЗИ, ПРИ КОИТО ДРУГИ ЛИЦА ОТГОВАРЯТ ЗА ПУБЛИЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Валери Раданов – ХАРАКТЕР НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ОСПОРВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Таня Симова – МОБИЛНОСТТА И МИГРАЦИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА – ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД И НОРМАТИВНА ОЦЕНКА

25 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Информация за студентска научна сесия

Научна конференция в Румъния

Рецензия на книга

Лора Храненикова – За медиацията…