Том 3, Брой 4/2016г.

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc3-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b932016

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Редакционна

Габриела Белова и Анна Христова – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

Стойко Стойков, Севдалина Димитрова и Олга Чорбаджийска – КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ЧРЕЗ НАУЧНО ЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Марина Иванова и Георги Михайлов – РЕГУЛАТОРНА ОЦЕНКА ЗА РАВЕНСТВО В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОТО

Нели Стоянова – ПРАВО НА ЗАЧИТАНЕ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

Лора Храненикова, Симеон Симов и Добринка Чанкова – РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ: ИСТОРИЧЕСКИ РАКУРС И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗАКОН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ

Галина Писарска, Кристина Панова и Добринка Чанкова – ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА И РАВЕНСТВО ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Научна сесия на Катедра „Национална сигурност и публична администрация”