Том 7, Брой 1/2020г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Редакционна………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1.

Веселин Вучков – ПОНЯТИЯТА „ОБЩЕСТВЕН РЕД“ и „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ…2.

Елина Попова и Добринка Чанкова – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ: ЕВРОПЕЙСКИ ПОГЛЕД…………………………………………………………………………………………….………….16.

Татяна Даскалова – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО – ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ…………………………………………………………..28.

Валентин Василев и Веска Арабаджиева – ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ…………………………………………….41.

Галина Писарска – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДЕЛИБЕРАТИВНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ…………………………..……53.

Рецензия на книга………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………….64.

Рецензия на книга на колеги…………………………………………………………………………………………………………………..…………………66.

Информация за събитие…………………………………………………………………………………………………………………………………………..69.

Студентски стихотворения……………………………………………………………………………………………………………………………………….71.