Том 8, Брой 2/2021г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Редакционна
Николай Марин, Августин Янчев – НАРУШЕНИЯТА НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ КАТО ОСНОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

стр. 1

Николай Попов – ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ НА ИНДИВИДА В НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА

стр. 10

Галин Иванов, Петко Димов – МЕТОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННА ВОЙНА

стр. 15

Даниел Берчев, Стефан Петков – ИРАКСКАТА КРИЗА ОТ 2003 Г. КАТО ЕКЗОГЕНЕН ФАКТОР ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА СИГУРНОСТ

стр. 24

Петър Стоилов – ПРАВОТО КАТО ИНСТРУМЕНТ В ХИБРИДНИТЕ ВОЙНИ

стр. 34

Владимир Бабанов – ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ  – ПРИОРИТЕТ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НАСТОЯЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

стр. 46

Асен Пейчев – КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ С НЕДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА СИГУРНОСТ

стр. 53

Георги Средков – ПРОГРАМАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – ЕФЕКТИВЕН ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ГРАЖДАНИТЕ

стр. 58

Атанас Бръндев – МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН  ПОДХОД И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ПОД И НА ПРИКРИТИЕ

стр. 68

Марио Маринов – ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПАРАДОКСЪТ НА ПРОТИВОРАКЕТНАТА ОТБРАНА В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ

стр. 74

Моника Ичева – РОЛЯТА НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

стр. 88

Димитър Огнянски – СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ КАТО НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

стр. 95

Таня Иванова – ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ДЕЦА

стр. 102