Том 9, брой 2/2022 г.

Съдържание

Владимир Бабанов,  Йоана Насева– ЕФЕКТИ ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ

стр. 1

Даниела Атанасова – НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ СПОРЕД ЧЛ. 352 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

стр. 8

Ваня Пецанова – СТИЛ НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ В ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ БЛАГОЕВГРАД

стр. 20

Петър Кичашки – УВРЕЖДАНЕТО КАТО КОНСТИТУЦИОНЕН ВЪПРОС

стр. 29

Пънар Кязим – АВТОРСКО ПРАВО И СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

стр. 37

Елена Хайдушка – СУБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

стр. 46

Христина Аргирова – ПЛАНИРАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕНИЯ ГОДИШЕН ОТПУСК – ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ

стр. 58

Любомир Тимчев – ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КОНТРОЛ НА МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ

стр. 70

Елена Колчева – ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

стр. 95

Женя Динкова УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

стр. 105