За нас

Списанието „Право,  Политика,  Администрация“  се  издава от Катедра „Публичноправни науки” на Правно-историческия  факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“Благоевград – България. То е  периодично издание, излизащо 4 пъти  годишно и публикуващо актуални  научни  изследвания. Списанието предоставя  свободен  достъп.

Приемат се материали на български, английски, френски, немски, испански и руски езици.

Публикуването в списанието се базира на 2 независими рецензии за всеки предложен материал („сляпо рецензиране“).

В списанието могат да публикуват своите резултати   учени и практици от страната и чужбина, с интереси към съвременното право, политика и администрация.

В списанието освен това могат да се публикуват рецензии на книги, информации за научни събития,чествания и пр.

Списанието  предоставя трибуна  на  докторанти и студенти  от  факултета и университета да предложат  на  научната  аудитория своите  проучвания по  актуални  проблеми от неговата  тематика.