Изисквания за публикуване

Публикуването в списанието се базира на 2 независими рецензии, осъществявани от членове на редколегията и други компетентни лица, без наличие на информация за съответните автори на материалите. Участието в рецензирането е на доброволен принцип.

Представените  статии  се рецензират и одобряват  по посочената тук процедура.

Материалите могат да бъдат максимум до 15 страници, включително резюмета, бележки, използвана литература, таблици, фигури и приложения.

Те трябва  да  отговарят на  следните  изисквания:

1. Научна  състоятелност,  новост,   аргументираност

2. Граматическа прецизност

3. Добросъвестност   и  коректност при  цитирането

4. Техническо  оформление както следва:

Заглавие: Times New Roman, Font Size: 14Pt, Font  Style: Regular, bold, Alignment: Centered; All caps

Академична длъжност, научна степен и име и фамилия на автора, Катедра, факултет и  висше  училище,  електронна  поща: Times New Roman 12, Italic, Line Spacing: Single, Alignment:  Right

Резюме на български език: до  100   думи,  Times New Roman 12, Italic, Line Spacing: Single, Alignment: Justified

Ключови думи на български език: не повече от 5, Times New Roman 12, Italic, Line Spacing: Single, Alignment: Justified

Формат на страницата: А4,  Orientation: Portrait; Margins: Top-2 cm, Bottom-2 cm, Left-2,5 cm, Right- 2,5 cm, Номерация на страници- долу  вдясно

Times New Roman 12, Font style: Regular; Justified, Line Spacing 1,5, spacing 0 pt

Подчертавания в текста:  bold

Бележки под линия: номериране с арабски цифри, Times New Roman 10, justified, line spacing 1, spacing 0 pt

Библиография: в края на материала, Times New Roman 12, justified, line spacing 1, spacing 0 pt

Цитираната библиография към статиите на кирилица или на различна от латиница азбука  се транслитерира на латиница.

Заглавие на   английски  език

Данни за  автора на  английски  език

Резюме на  английски  език

Ключови думи на  английски  език –  съгласнo  посочените  изисквания

Инструкции за цитиране и позоваване

Примери:

Позоваване  на  книга:

Wright, M. Justice for Victims and Offenders, Open University Press, 1991

Позоваване  на статия в  списание:

Генова, В. Премахване на криминогенните последици от престъплението и полицейска  дейност. Възстановителни практики. Общество и право, 2013, бр.2

Позоваване  на  автор  в колективен труд:

Scimecca, J. Theory and alternative dispute resolution: A contradiction in terms? In: Sandole, D. and Van der Merwe, H. /eds./ Conflict resolution theory and practice: Integration and application,  Manchester University Press, 1993, pp.211-221

При буквално  цитиране  накрая  се  посочва страницата –  с.5

Публикуват се материали на български, английски френски, немски, испански и руски езици.

Приемането на материалите става по електронен път на адреса на главния редактор-

доц. д-р Валентина Александроваlpajournal@swu.bg

Приемат се материали, които не са предлагани в друго списание и не са публикувани.
Хонорари не се изплащат.