Правни положения

©Всички права запазени!
Не е разрешено публикуването на материали от списанието под каквато и да е форма – електронна, механична, фотокопирна или по друг начин- без писменото разрешение на редакцията.
Изложените в публикуваните материали възгледи са на авторите и не ангажират редакцията по никакъв начин.
Редакцията може да извършва съкращения, редакционни и други несъществени промени в текста.
Използването на публикуваните материали е възможно с изрично позоваване на източника.