Том 1, Брой 3/2014г.

Корица Брой32014

Съдържание:

Редакционна

Николай Цонев- Добра администрация, а не бюрокрация (е-бизнес план на правителството)

Младен Младенов- Комплексно административно обслужване

Николай Ванков- Предизвикателства пред електронното управление на България

Иван Ефремовски- Предизвикателствата към изграждане на етична култура в организацията

Милена Караджова- Административното правосъдие в България като гарант за точно и последователно прилагане на законовите разпоредби /исторически аспекти/

Ваня Вълкадинова- Някои аспекти на оспорването на нормативни административни актове на общинските съвети пред съд

Николета Лазарова- Особеностите на трудовия договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда

Стефан Кирилов -Правно регламентиране на устойчивия туризъм в защитените територии

Константин Качулев- Част ли е Националната лекарствена политика от общата здравна политика на страната?

Информация за семинар

Отворено писмо за медиацията

Интересно