Том 9, брой 1/2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Владко Иванов, Георгица Пенчева-Парушевa – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В УПРАВЛЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В СЕКТОР НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ стр. 1
Стоил Сотиров – ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ стр. 12
Виктория Димитрова – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ стр. 23
Вили Вучева – МЕНИДЖМЪНТА НА КАРИЕРАТА КАТО КОМПОНЕНТ ОТ ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ стр. 32
Александър Александров – СТРАТЕГИЯ БЕЗ ВИЗИЯ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2030 Г. стр. 38
Женя Динкова – ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ стр. 50
Магдалена Аврамова – ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЪТРЕШНИТЕ КОМУНИКАЦИИ стр. 59
Петър Петров – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ стр. 64
Цветлин Киров – РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА – ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В МЕНИДЖМЪНТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА стр. 72
Ангелина Пройкова – ИСТИНСКИ ОПАСНОСТИ И ФАЛШИВИ ТРЕВОГИ ПРЕД ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСРАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ стр. 80