Том 6, Брой 3/2019г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Редакционна……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Олга Чорбаджийска и Бояна Серафимова – СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА НОВОНАЗНАЧЕНИ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНАТА СФЕРА……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Моника Ичева – КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО Ѝ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА…………….. 12

Веска Арабаджиева – ВЪТРЕШНИТЕ КОМУНИКАЦИИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДОБРИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 22

Цветлин Киров – ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД……… 32

Сия Веселинчева – СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КАТО СЪВРЕМЕНЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……. 40

Вили Вучева – ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ…………. 46

Йожеф Модра и Рая Илиева „ПРИВИЛЕГИРОВАН ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ” В ООД – ЗА УГОВОРЕНОТО „ДРУГО” В РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН…………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

Венцислав Трендафилов – НАЦИОНАЛНОСТ, ДОМИЦИЛИЙ И ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 61